Hệ thống thiết kế website giá rẻ trọn gói, chuyên nghiệp và chất lượng - Websystem.vn

CSKH (028) 7100 8686

(CSKH - Giờ hành chánh)

CSKH 0908 628 966

(Hỗ trợ 24/7)

VIẾT ỨNG DỤNG TẠO GIỎ HÀNG BẰNG PHP - SHOPPING CART - PHẦN 1
04/12/2014 20:31:04 / Lượt xem: 4373
Chia sẻ

Do nội dung và kiến thức của bài này khá dài, nên tôi sẽ trình bày bài viết này ở 2 phần, để giúp các bạn dễ theo dõi và dễ nắm bắt các kiến thức mà tôi đề cập về ứng dụng.

 
Phần 1: Xây dựng trang hiển thị sản phẩm.
 
Đầu tiên, ta khởi tạo bảng CSDL đơn giản như sau (xem lại bài 9: cơ bản về ngôn ngữ sql và mysql)
1
2
3
4
5
6
7
CREATE TABLE `books` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `author` varchar(100) NOT NULL,
  `price` int(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
);
Ở trên là một bảng lưu thông tin của các quyển sách với tên, tác giả, giá tiền của các quyển sách.
1
2
3
4
INSERT INTO `books` VALUES (1, 'PHP Can Ban', 'Kenny', 115);
INSERT INTO `books` VALUES (2, 'PHP Nang Cao', 'Kenny', 150);
INSERT INTO `books` VALUES (3, 'PHP Framework', 'Kenny', 300);
INSERT INTO `books` VALUES (4, 'Joomla Can Ban', 'Kenny', 100);
Tiếp tục ta tạo file style.css để trình bày dữ liệu đẹp mắt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
body{
font:12px verdana;
}
.pro{
border:1px solid #999999;
margin:5px;
padding:5px;
width:400px;
}
a{
color:#666666;
text-decoration:none;
font-weight:900;
}
#cart{
border:1px solid #999999;
margin:5px;
padding:5px;
width:400px;
text-align:center;
}

Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở dữ liệu và giao diện, tiếp theo ta sẽ xây dựng trang hiển thị các món hàng trên website, cho phép người sử dụng lựa chọn sách khi truy cập.

Để liệt kê danh sách các quyển sách đang có trong database, ta cần kết nối CSDL với thao tác code như sau. (xem lại bài 10: kết hợp php & mysql trong ứng dụng website).
1
2
3
4
5
<?php
$connect=mysql_connect("localhost","root","root")
or die("Can not connect database");
mysql_select_db("shop",$connect);
?>
Lúc này, ta có thể liệt kê các quyển sách bằng cú pháp sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?php
$sql="select * from books order by id desc";
$query=mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($query) > 0)
{
 while($row=mysql_fetch_array($query))
 {
  echo "<div class='pro'>";
  echo "<h3>$row[title]</h3>";
  echo "Tac Gia: $row[author] - Gia: ".number_format($row[price],3)." VND<br />";
  echo "<p align='right'><a href='addcart.php?item=$row[id]'>Mua Sach Nay</a></p>";
  echo "</div>";
 }
}
?>
Đoạn code ở trên thực thi việc hiển thị sách nếu trong CSDL ít nhất 1 record. Và chúng sẽ liệt kê tiêu đề sách, tác giả, giá tiền. Ở đây, tôi sử dụng number_format() để lấy ra 3 số 000 cuối, ứng với đơn vị tiền tệ của Việt Nam là VNĐ.
 
Sau cùng tôi tạo một liên kết cho phép thêm quyển sách đó vào giỏ hàng nếu người mua cảm thấy ưng ý. (addcart.php sẽ là trang thêm vào giỏ hàng với tham số là mã của quyển sách).
Bài 19: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng - shopping cart
Nói đến ứng dụng shopping cart thì hiện nay, trên thị trường tồn tại nhiều phương pháp code. Có thể sử dụng chuỗi để lưu giỏ hàng, cũng có thể lưu vào CSDL nháp giỏ hàng của người dùng và cũng có thể sử dụng mảng và session để lưu thông tin giỏ hàng. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi sẽ sử dụng session và mảng để lưu thông tin giỏ hàng. (xem lại Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP)
 
Tại trang addcart.php tôi cần khởi tạo một session và lưu mã quyển sách vào một mảng. Cụ thể là: $_SESSION['cart'][$id] (xem lại bài 6: tổng quan về mảng về các hàm hỗ trợ). Với $id là mã quyển sách mà người dụng đã chọn ở trang xem hàng hóa (index.php). Mục đích chính của trang addcart này là lưu trữ hoặc tính toán lại số lượng sản phẩm khi mà họ lựa chọn. (lưu ý là số lượng các món hàng).
 
Một vấn đề đặt ra trong trang này, là làm thế nào để nhận biết món hàng người đó đã chọn hay chưa. Chẳng hạn. Lần đầu tôi chọn mua quyển A, sau đó tôi quay lại chọn mua tiếp quyển A. vậy trong giỏ hàng phải ghi nhận số lượng quyền A này là 2. Chứ không thể chỉ lưu là 1 được.
 
Vậy, lúc này ta sẽ kiểm tra xem. Quyển sách mà ta vừa chọn có tồn tại trong giỏ hàng hay chưa. Nếu có, ta phải tiến hàng lấy số lượng đang có tăng lên 1 đơn vị. Còn nếu không, ta phải gán số lượng của chúng là 1.
 
Code xử lý hoàn chỉnh trang addcart.php này sẽ như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?php
session_start();
$id=$_GET['item'];
if(isset($_SESSION['cart'][$id]))
{
 $qty = $_SESSION['cart'][$id] + 1;
}
else
{
 $qty=1;
}
$_SESSION['cart'][$id]=$qty;
header("location:cart.php");
exit();
?>
Nôm na, chúng ta có thể hiểu addcart chỉ đơn giản là xử lý số lượng hàng hóa và lưu chúng ở dạng mảng mà thôi.
 
Như vậy tại trang mua sách, ta cũng cần cho khách hàng biết rằng trong giỏ hàng của họ hiện đang có bao nhiêu món hàng. Hoặc nếu chưa có món nào, ta cũng phải báo cho họ biết về việc đó.
 
Vậy khi nào thì giỏ hàng rỗng ?. Đó là khi session của giỏ hàng không tồn tại Id của quyển sách nào. Cụ thể, $_SESSION['cart'][id]. Khi id không tồn tại trong session này thì cũng là lúc giỏ hàng không tồn tại.
 
Vậy trước khi cho hiển thị giỏ hàng, ta cần kiểm tra xem có tồn tại id nào trong giỏ hàng hay không. Và vì id lưu ở dạng mảng đa chiều, nên ta cần dùng vòng lặp duyệt mảng foreach.
 
foreach($_SESSION[‘cart'] as $k=>$v)
 
Với $k có ý nghĩa tương đương $id quyển sách và $v tương đương là số lượng của quyển sách trong giỏ hàng. Vậy nếu tồn tại biến $k, thì tức có nghĩa là trong giỏ hàng có sách. Khi đó ta sử dụng một biến đã để báo hiệu rằng sách có tồn tại trong giỏ hàng hay không.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<?php
$ok=1;
 if(isset($_SESSION['cart']))
 {
  foreach($_SESSION['cart'] as $k=>$v)
  {
   if(isset($k))
   {
   $ok=2;
   }
  }
 }
 if ($ok != 2)
  {
  echo '<p>Ban khong co mon hang nao trong gio hang</p>';
 } else {
  $items = $_SESSION['cart'];
  echo '<p>Ban dang co <a href="cart.php">'.count($items).' mon hang trong gio hang</a></p>';
 }
?>
Trong đoạn code trên ta sử dụng hàm count nhắm đềm xem trong mảng hiện tại (giỏ hàng) hiện đang có bao nhiêu quyển sách. Và thực thi việc báo cho người dùng biết họ đang có bao nhiều quyển sách trong giỏ hàng.
 
Toàn bộ code xử lý của trang mua sách (index.php) này như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
<?php
session_start();
?>
<html>
<head>
 <title>Demo Shopping Cart - Created By My Kenny</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
<h1>Demo Shopping Cart</h1>
<div id='cart'>
<?php
$ok=1;
 if(isset($_SESSION['cart']))
 {
  foreach($_SESSION['cart'] as $k=>$v)
  {
   if(isset($v))
   {
   $ok=2;
   }
  }
 }
 if ($ok != 2)
  {
  echo '<p>Ban khong co mon hang nao trong gio hang</p>';
 } else {
  $items = $_SESSION['cart'];
  echo '<p>Ban dang co <a href="cart.php">'.count($items).' mon hang trong gio hang</a></p>';
 }
?>
</div>
<?php
$connect=mysql_connect("localhost","root","root")
or die("Can not connect database");
mysql_select_db("shop",$connect);
$sql="select * from books order by id desc";
$query=mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($query) > 0)
{
 while($row=mysql_fetch_array($query))
 {
  echo "<div class=pro>";
  echo "<h3>$row[title]</h3>";
  echo "Tac Gia: $row[author] - Gia: ".number_format($row[price],3)." VND<br />";
  echo "<p align='right'><a href='addcart.php?item=$row[id]'>Mua Sach Nay</a></p>";
  echo "</div>";
 }
}
   
?>
</body>
</html>
 
Như vậy, trong bài này chúng ta đã hoàn tất trang xem sách và trang xử lý việc thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng như thế nào. Mời các bạn đọc tiếp bài sau với tính năng quản lý, sửa, xóa từng món hàng hoặc cả giỏ hàng trong hệ thống.
comments powered by Disqus

Kiến thức khác

Tin xem nhiều

icon4
Tư vấn và hỗ trợ
Ngọc Hân - Tư vấn
Ngọc Hân - Tư vấn
(028) 7100 8686
Xuân Linh - HotLine
Xuân Linh - HotLine
0908 628 966
icon8
Ý kiến khách hàng
 • Tôi thực sự ấn tượng về dịch vụ của websystem. Mặc dù không có chuyên môn về CNTT, nhờ có websystem tôi đã có một website khá bắt mắt, chuyên nghiệp và tôi cũng có thể quản lý web một cách dễ dàng. 

  Ms Hoàng Vũ

  www.heoconstore.com
 • Chỉ có kinh doanh trực tuyến mới giúp tôi làm được nhiều điều mà tôi chưa làm được. Ngay khi dùng thử WebSystem.vn, tôi đã hoàn toàn tin tưởng và yên tâm để chọn. Tôi rất hài lòng với WebSystem.

  Mr. Minh

  www.godadinhviet.com
 • Tôi đã và đã sử dụng dịch vụ website tại nhiều nơi. Tại WebSystem.Vn tôi thấy xuất sắc nhất. Rất tuyệt...Thank you.

  Ms. Thùy

  www.myphamtocvietquang.com
 • Tôi đã dùng Websystem được một thời gian, tôi rất hài lòng với hiệu quả mà Websystem mang lại...

  Mr Nhựt

  www.myphamtoccaocap.com.vn
 • Tôi rất hài lòng với website mà tôi nhận được, đặt biệt là sự hỗ trợ nhiệt tình và nhanh chóng của nhân viên websystem.vn.

  Mr. Kiệt

  www.thietbiyte247.com
 • Tôi đã dùng Websystem được một thời gian, tôi rất hài lòng với hiệu quả mà Websystem mang lại...

  Ms Dung

  www.thaihungaudio.com
 • Thật tuyệt vời! Tôi không thể tin là chúng tôi có thể lập được một website cho công ty lại đơn giản, nhanh chóng đến vậy. Từ khi có website công việc làm ăn của tôi thuận lợi rất nhiều. Cám ơn WebSystem

  Ông Lê Thái Vinh

  www.thiepcuoithuyhang.com
Facebook
Tags: WebSystem.vn | Web gia re | Web bán hàng | Web thông tin   Cafe24.vn | Thông tin kinh doanh | Thông tin công nghệ   INCOMTECH | Thiết kế web, phần mềm | Giải pháp công nghệ